Talep / Şikayet Bildirimi - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İSTANBUL KÜLTÜR ve SANAT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ
İLETİŞİM SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“Vakıf” veya “İKSV”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Vakıf’ımıza iletmiş olduğunuz şikayet, talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla (“Amaçlar”) Vakıf’ımız tarafından Kanun’un 5. maddesin de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

d) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vakıf’ımız tarafından görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi, talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması amacıyla elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya üzerinden bizimle temas kuracağınız kanallardan Vakıf’ımızın meşru menfaatine ilişkin hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı