İKSV - Vitrin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı  (“İKSV”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

18.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması Panelleri etkinlikleri kapsamında katılımcının aşağıda yer alan kişisel verileri işlenmektedir.

Adı, Soyadı, Telefon, E-posta, HES kodu bilgisi, görsel ve işitsel kayıtları.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi;

 • Vitrin etkinlikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Vitrin etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve katılım konusunda iletişime geçilmesi vb. gerekli prosedürlerin yürütülmesi,
 • Etkinlik kayıtlarının dijital mecralarda yayınlanması,

amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın gerçekleştireceği etkinlik kapsamında Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız amacıyla internet sitesinde etkinlik kayıt formunun doldurulmasıyla, bununda haricinden tarafınızla gerçekleştirilebilecek mail yazışmaları ve telefon görüşmeleri üzerinden ve sonra olarak etkinlik sırasında ses ve görüntü kaydı alınmasıyla toplanmaktadır.

Bu yolla toplanan kişisel verileriniz,

-Açık Rıza hukuki sebebine istinaden;

 • Etkinlik kayıtlarının dijital mecralarda yayınlanması amacıyla,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine istinaden;

 • Vitrin etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve katılım konusunda iletişime geçilmesi vb. gerekli prosedürlerin yürütülmesi amacıyla,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden ise,

 • Vitrin etkinlikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında Vitrin etkinlikleri dahilinde hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile açık rızanızın bulunması halinde ise yurtdışında yerleşik sosyal medya kuruluşlarıyla ve son olarak yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İKSV Binası, Sadi Konuralp Caddesi, No: 5, Şişhane, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveriler@iksv.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarı