İKSV - Alt Kat - Çevrimiçi Atölye Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı  (“İKSV”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

24.01.2022- 04.02.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “İKSV Alt Kat Yarıyıl Tatili Atölyeleri” kapsamında aşağıda yer alan sizin ve çocuğunuzun kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Bilgileriniz:

Kayıt yaptıran kişinin; Adı, Soyadı,
Katılımcı Çocuğun; Adı, Soyadı, Doğum Tarihi,

İletişim Bilgileriniz:

Kayıt yaptıran kişinin; E-mail adresi, telefon numarası,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi;

 • Çevrimiçi Atölye etkinlikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çevrimiçi Atölye etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve katılım için gerekli malzemelerin bildirilmesi vb. gerekli prosedürlerin yürütülmesi,

gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın gerçekleştireceği etkinlik kapsamında Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız amacıyla elektronik ortamdan internet sitesi, telefon ve fiziki ortamda elden başvuru formu kapsamında toplanmaktadır.

Bu yolla toplanan kişisel verileriniz,

 -Açık Rıza hukuki sebebine istinaden;

 • Çevrimiçi Atölye etkinlikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Çevrimiçi Atölye etkinlikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çevrimiçi Atölye etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve katılım için gerekli malzemelerin bildirilmesi vb. gerekli prosedürlerin yürütülmesi,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iş ortaklarımız, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile açık rızanızın bulunması halinde ise yurtdışında yerleşik iş ortaklarımız ve son olarak yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

4. Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İKSV Binası, Sadi Konuralp Caddesi, No: 5, Şişhane, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveriler@iksv.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarı