Misafir Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni - Çevrimiçi Atölye

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı  (“İKSV”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

25 Ocak - 12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çevrimiçi Atölye etkinlikleri kapsamında aşağıda yer alan sizin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kayıt yaptıran kişinin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi;

  • Çevrimiçi Atölye etkinlikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Çevrimiçi Atölye etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve katılım için gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza iletilmesi vb. gerekli prosedürlerin yürütülmesi,

gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, Vakıf’ın gerçekleştireceği etkinlik kapsamında Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız amacıyla http://rezervasyon.lalekart.org/kstetkinlik/ ve http://rezervasyon.lalekart.org/etkinliksb/ internet sitelerinde yer alan formu doldurmanızla ya da telefonla üzerinden Vakıf yetkilileri yapacağınız görüşmeler esnasında otomatik ya da otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine

dayanılarak işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iş ortaklarımız, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.  Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.iksv.org adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakıf’ımıza iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı