İş Ortakları Çalışanlarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV” veya “Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin İKSV tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi internet adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

İKSV olarak, tarafınıza ait ad, soyadı, telefon numarası, e-mail adresi, iş unvanı, çalıştığı işyeri, adres, kimlik ve pasaport bilgileri gibi verileriniz, çalışanı olduğunuz tüzel kişilik ile İKSV arasındaki ticari ilişkilerin yürütülmesi, destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde İKSV’nin kendisinin ve etkinliklerinin, organizasyonlarının, davetlerinin ve projelerinin reklam, tanıtım ve duyurusunun yapılması; bu amaçlarla kurumunuz veya şahsınız adına davetiye, bülten, bildirim ve benzeri içeriklerde e-posta gönderilmesi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi, kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve yürütülmesi, İKSV’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası; organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işleyebilmekte ve ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca saklamaktayız.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçlar doğrultusunda; İKSV tarafından kartvizitler, web siteleri, toplantı ve davetler üzerinden “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda; yurt içindeki dışarıdan hizmet alınan iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, İKSV etkinliklerinin gerçekleştirileceği mekan sahiplerine, gerekli olması halinde mekanın güvenlik yetkililerine ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmekte, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı başvuru formunu doldurarak posta ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433 İstanbul adresine, güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya İKSV’ye daha önce bildirilen ve İKSV’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kisiselveriler@iksv.org adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı