İstanbul Film Festivali Katılımcılarına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV” veya “Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin İKSV tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi internet adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) İşlenen Kişisel Verileriniz

İKSV tarafından bir sonraki bölümde yer alan amaçlar kapsamında aşağıda bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Ad, Soyad, Çalışılan Kurum, Mesleki Kayıtlar, İş Adresi, İş Telefon Numarası, Cep Telefon Numarası, E-posta adresi, Görsel Kayıtlar

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; İstanbul Film Festivali (“Festival”) kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Festival çerçevesindeki etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
 • Vakıf ile aranızda iletişim sağlanması,
 • Festival çerçevesindeki her türlü edimin yerine getirilmesi,
 • Vakıf tarafından denetim süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Vakıf’ın dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Açık Rızanızın varlığı halinde tarafınıza ticari ileti gönderiminde bulunulması.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile ve yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Festival çerçevesindeki etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve devamlılığın sağlanması amacıyla Vakıf’a ait sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yönlendirilecek başvuru formu vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Vakıf tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Festival çerçevesindeki etkinliklerin gerçekleştirilmesi, Vakıf ile aranızda iletişim sağlanması
 • Festival etkinlikleri çerçevesinde her türlü edimin yerine getirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Festival çerçevesindeki etkinliklerin gerçekleştirilmesi Vakıf tarafından denetim süreçlerinin yerine getirilmesi,

Veri sorumlusu olarak Vakfımızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Vakıf’ın dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Açık Rızanızın varlığı halinde tarafınıza ticari ileti gönderiminde bulunulması.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İKSV Binası, Sadi Konuralp Caddesi, No: 5, Şişhane, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveriler@iksv.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarı