Sanatta Yaratıcı Bakışlar II - Etkinlik Katılımcısı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

ETKİNLİK KATILIMCISI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV” veya “Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin İKSV tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi internet adresinde yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) İşlenen Kişisel Verileriniz

Etkinlik kapsamında İKSV tarafından katılımcının aşağıda yer alan kişisel verileri işlenmektedir.

Adı, Soyadı, E-posta Adresi, Telefon numarası, Kayıtlı Olduğu Okul, Sosyal Medya Hesapları, Katılımcı Veli/Vasisi: Adı, Soyadı, Telefon Numarası

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz Vakıf tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların yönetimi, projelerin gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesi ve proje ortağı (PARİBU Teknoloji A.Ş.) ile işbirliğindeki kurumun düzenlendiği diğer etkinlik ve organizasyonlar için onların sizinle iletişime geçebilmesi amaçlarıyla  (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Vakıf tarafından işlenebilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vakıf tarafından düzenlenen etkinlik ve diğer organizasyonların gerçekleştirilmesi ve kamuya tanıtılması kapsamında fiziki veya elektronik ortamda e-mail, fotoğraf veya video çekimi yöntemleri ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Vakıf tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Vakıf tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların yönetimi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Vakıf tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların, projelerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla Vakıf’a ait basılı veya görsel medya platformlarında yayımlanması.
 • Vakıf’ın proje ortağı (PARİBU Teknoloji A.Ş.) ile işbirliğindeki kurum tarafından düzenlenen diğer etkinlik ve organizasyonlarda sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin proje ortağı (PARİBU Teknoloji A.Ş.) ile işbirliğindeki kuruma aktarılması.
d) İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında etkinlik dahilinde hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilerle, açık rızanızın bulunması halinde ise etkinliğin amaçlarıyla aynı doğrultuda ve sınırlı olmak üzere proje ortağı (PARİBU Teknoloji A.Ş.) ile işbirliğindeki kurum ve son olarak yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.iksv.org/i/assets/iksv/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İKSV Binası, Sadi Konuralp Caddesi, No: 5, Şişhane, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveriler@iksv.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarı