Rezervasyon Yapan Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

REZERVASYON YAPAN KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak; kendisine ait İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Tur. Paz. Org. İktisadi İşletmesi’ni de kapsamak üzere İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (“İKSV”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz İKSV tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; buradan kamuoyu ile paylaşılmış olan İKSV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

İKSV olarak, tarafınıza ait ad soyadı, e-posta ve telefon numarası bilgisi ile varsa etkinliğe getirmek istediğiniz (olanak verilen etkinlikler bakımından) misafirin ad ve soyadı bilgisini; rezervasyon yaptırmak istediğiniz etkinliğe kaydınızın yapılması, ileride düzenlenecek benzer organizasyonlara davet edilmeniz, organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin yapılması, etkinlik/mekân sahibi ile güvenlik amacıyla katılımcı listesinin paylaşılması, etkinlik girişinde davetli kontrolünün yapılması, etkinlik planlamalarına yönelik çalışmalar ile etkinliklerle ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi ve etkinliğin gerçekleştirilmesi ile ilgili benzeri amaçlarla işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz İKSV tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz md.5/2/c uyarınca tarafınızla bir sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca İKSV’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/d kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması halinde, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde, işlenebilecektir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; yurt içindeki veya yurt dışında yerleşik etkinliğin düzenlenmesi başta olmak üzere hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarla, işbirliği yaptığımız kurumlarla ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilerle, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı başvuru formunu doldurarak posta ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433 İstanbul adresine, güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya İKSV’ye daha önce bildirilen ve İKSV’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kisiselveriler@iksv.org adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı