Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni – Genç Caz

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“İKSV”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.iksv.org/tr/footer-menu/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

İKSV tarafından düzenlenen 27.İstanbul Caz Festivali kapsamında “Genç Caz” Konserler Dizisi’nde yer almak için başvurmanız halinde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kimlik: Ad, Soyad, Doğum Yılı
İletişim: E-posta Adresi, Cep ve Ev Telefonu
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi;

 • Genç Caz’a katılım için gerekli prosedürlerin yürütülmesi,
 • Seçmelere katılım koşullarının değerlendirilmesi,
 • Başvuran sanatçıların kayıtlarının Seçici Kurul tarafından değerlendirilmesi

gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, İKSV’nin gerçekleştireceği etkinliğe katılım kapsamında http://genccaz.iksv.org/ internet sitesinde yer alan formu başvuru formunu doldurmanızla, demo kayıt ve fotoğraflarınızı yüklediğiniz paylaşım sitesini tarafımızla paylaşmanız ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iş ortaklarımız, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. 

5. Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.iksv.org adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak İKSV’ye iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı