Kültür Sanat Kart Çekilişi - Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

KÜLTÜR SANAT KART ÇEKİLİŞİ - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak kendisine ait İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Tur. Paz. Org. İktisadi İşletmesi’ni de kapsamak üzere İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (“İKSV”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz İKSV tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iksv.org internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İKSV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

İKSV olarak, tarafınıza ait ad, soyad, iletişim bilgisi, öğrencilik durumu gibi kişisel verileri; Kültür Sanat Kart başvuru taleplerinizin alınabilmesi, çekilişin yapılması, çekiliş sonuçlarının duyurulması, çekiliş sonucunda kazananlarla sözleşme ilişkisi içerisine girmeye yönelik operasyonların gerçekleştirilmesi, Kültür Sanat Kartlılara özel kampanya ve duyuru metinlerinin SMS, e-posta veya sair kanallar ile gönderilmesi, sosyal medya dahil tüm dijital medya kanalları üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kültür Sanat kart kullanımına yönelik araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sizinle kurulan sözleşmelerin ifası ve ilişkilerimizin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası; İKSV’ye özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası; sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kültür Sanat Kart Çekilişi’ne başvurunuz üzerinden tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kültür Sanat Kart çekilişinin yapılması ve kazananların Kültür Sanat Kart’tan faydalanmasını sağlamak amacıyla md.5/2/a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, md.5/2/c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca İKSV’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara, Milli Piyango Genel Müdürlüğü ve diğer kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı başvuru formunu doldurarak posta ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433 İstanbul adresine, güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya İKSV’ye daha önce bildirilen ve İKSV’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kisiselveriler@iksv.org adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarı