Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Taahhütname (“Taahhütname”), [________]adresinde mukim (Okul / Sivil Toplum Kuruluşu / Dernek) (“Firma”) ile Şişhane Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Caddesi No: 5 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İktisadi İşletmeleri (“Vakıf”) (tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar”) arasında akdedilmiş olan İKSV Alt Kat Atölyeleri kapsamında Firma tarafından Vakıf’a aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak Firma’ın taahhütlerini içermektedir.

1. Bu Taahhütname kapsamında;

  • “Kişisel Veri(ler)”; Firma tarafından Vakıf’a aktarılacak kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
  • “Özel Nitelikli Kişisel Veri(ler)”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Taahhütname kapsamında “Kişisel Veri(ler)” ifadesi uygun olduğu ölçüde “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”i de kapsayacaktır),
  • “İşleme”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
  • “Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

anlamına gelmektedir.

2. Firma, Vakıf’a aktaracağı Kişisel Veriler’i Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen Kişisel Veriler’in korunmasına dair hükümlere uygun olarak işlediğini ve Vakıf’a aktardığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Firma, Vakıf’a aktaracağı Kişisel Veriler’in sahiplerini Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kKşisel Verilerin Korunmasına dair hükümlere uygun olarak aydınlattığını, şartların gerektirmesi durumunda veri sahiplerinin açık rızalarını elde ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Firma, Vakıf’a aktaracağı Kişisel Veriler’e ilişkin olarak aktarımın hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarını da dikkate almak suretiyle gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Firma tarafından Vakıf’a aktarılacak kişisel verilerin özel nitelikli veri olması halinde, Firma söz konusu Kişisel Verileri, Kanun’un 6. maddesine, ilgili mevzuat hükümlerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak, ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde Vakıf’a aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Firma, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen, Vakıf’ı ilgilendiren veri sahibi taleplerini derhal (en geç üç iş günü içerisinde) Vakıf’a iletileceğini ve bu kapsamda Kanun’a uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Firma’nın işbu Taahhütname’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması dolayısıyla ya da Firma’dan, Firma’nın iş ortaklarından ya da Firma tarafından kişisel veri gönderilen üçüncü taraflardan kaynaklanan sebeplerle Vakıf’ın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlar, karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için Vakıf’ın Firma’ya rücu hakkı saklıdır. Firma bu nedenlerle Vakıf’ın talepte bulunması halinde, Vakıf’ın uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen tüm ferileri ile birlikte Vakıf’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Taahhütname, Türk hukukuna tabidir.Taahhütname’den kaynaklanan veya Taahhütname’ye ilişkin tüm ihtilaflar İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai tahkim yoluyla çözümlenecektir.

Yukarı