5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununu nedir?[1]

14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (Sponsorluk Yasası)

Bu yasaya göre genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.

[1] T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, URL: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44790/sikca-sorulan-sorular.html, Erişim Tarihi: 21.12.2017

Bu yasaya göre:

  • İKSV’ye destek olan kuruluş ve kişiler, vakıf makbuzumuz karşılığında bağış olarak yaptıkları katkı tutarlarını Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarından tümüyle indirebilmektedirler.
  • Vakfımıza, Bakanlar Kurulu Kararıyla “Kamuya Yararlı Vakıf” olarak addedilerek vergi muafiyeti tanınmış olup ayrıca yaptığı festival ve etkinlikleri Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle vergi kanunlarına göre yapılan katkılar bağış adıyla bile olsa herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın vergi matrahından indirilebilir. (GVK Md.89 ; KVK Md:10)
Yukarı